Algemene voorwaarden

Femme Energique
Koningin Wilhelminalaan 28
5583 AM Waalre
———————————-
KVK Eindhoven 61834734
BTW opvraagbaar bij FE
Rabobank NL42 RABO 0300025246

Algemene Voorwaarden Femme Energique gevestigd te Waalre.

Gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

—————————————————————————————————————————-

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer Femme Energique

Opdrachtgever De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer de opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training, workshops of advies.

Overeenkomst Een contract tussen opdrachtgever en Femme Energique betreffende een overeenkomst dienstverlening.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Femme Energique en een opdrachtgever waarop Femme Energique deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

Eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden die worden gehanteerd door opdrachtgever gelden slechts voor zover deze uitdrukkelijk (geheel of gedeeltelijk) in de opdrachtbevestiging of de overeenkomst door Femme Energique van toepassing verklaard zijn;

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Femme Energique, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

De door Femme Energique gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Femme Energique is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd;

De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief 21% BTW en eventuele reiskosten;

Offertes zijn gebaseerd op de bij Femme Energique beschikbare informatie;

Indien opdrachtgever in zijn order of orderbevestiging ver­wijst naar zijn eigen inkoop- of andere voorwaarden en/ of dergelijke voorwaarden daar aan heeft toegevoegd, dan is Femme Energique niet verplicht opdrachtgever opnieuw te wijzen op het onverminderd van toepassing zijn van artikel 2 van deze voorwaarden.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

Femme Energique zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap naar de maatstaven van het moment uit te voeren;

Femme Energique voert deze opdracht uit naar eigen, zelfstandige inzicht, zonder daarbij enige aanwijzing van de opdrachtgever te aanvaarden die betrekking heeft op de inhoud of de wijze waarop de coaching/training/workshop/ advies plaatsvindt. Opdrachtgever stemt er mee in zich ook van dergelijke aanwijzingen te onthouden;

Met Femme Energique gesloten overeenkomsten leiden voor Femme Energique tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting;

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeen­komst dit vereist, heeft Femme Energique het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waar­van Femme Energique aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeen­komst tijdig aan Femme Energique worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Femme Energique zijn verstrekt, heeft Femme Energique het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;

Femme Energique is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Femme Energique is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gege­vens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5. Contractsduur, uitvoeringstermijn

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen-komen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dien­overeenkomstig aanpassen;

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed, Femme Energique zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;

Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Femme Energique de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;

Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Femme Energique daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft;

In afwijking van lid 3 zal Femme Energique geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvul­ling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding

Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun over­eenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;

Aan de opdracht zal door Femme Energique niet zonder toe­stemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden;

Elke vertrouwelijke informatie welk wordt gedeeld in gesprekken/bijeenkomsten of gesprekken tussen Femme Energique en de opdrachtgever wordt alleen na schriftelijke toestemming van de coachee en/of de opdrachtgever gecommuniceerd met opdrachtgever of externe partijen.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Femme Energique zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet;

Alle door Femme Energique verstrekte stukken, zoals oefenin­gen, trainingen, workshops, protocollen, testen, adviezen, rapporten, schetsen, tekeningen, artikelen, overgedragen informatieve, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Femme Energique worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht;

Femme Energique behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doel­einden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Afspraken

Afspraken dienen – indien noodzakelijk – uiterlijk 24 uur voor de coaching/adviessessie, workshop of training geannuleerd te worden. Bij annulering uiterlijk 24 uur voor de afspraak, wordt de afspraak ver­schoven naar een latere datum. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak, behoudt Femme Energique zich het recht de gereserveerde tijd in rekening te brengen met een mindering van 50% van het totale gefactureerde bedrag wanneer er geen afspraak met een andere opdrachtgever en/of coachee kan worden gemaakt.;

Wanneer de opdrachtgever met vertraging verschijnt op de gemaakte afspraak geeft dit geen recht om de tijd later in te halen. De te laat gekomen tijd komt te vervallen.

Artikel 10. Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schrif­telijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen. Bij opdrachten van minder dan een jaar geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst

De vorderingen van Femme Energique op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – indien na het sluiten van de overeenkomst aan Femme Energique ter kennis gekomen omstandigheden Femme Energique goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien Femme Energique de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zeker­heid uitblijft dan wel onvoldoende is;

In de genoemde gevallen is Femme Energique bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Femme Energique schade­vergoeding te vorderen.

Artikel 12. Gebreken, klachttermijnen

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaam­heden schriftelijk te worden gemeld aan Femme Energique;

Indien een klacht gegrond is, zal Femme Energique de werk­zaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;

Indien het als nog verrichten van de overeengekomen dienst­verlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Femme Energique slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

Artikel 13. Honorarium

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen;

Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Femme Energique, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen;

Eventuele kostenramingen zijn exclusief 21% BTW en eventuele reiskosten. De verschuldigde kosten zullen per opdracht in rekening worden gebracht;

Indien Femme Energique met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Femme Energique desalniettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Femme Energique mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Femme Energique kan aantonen dat zich tussen het mo­ment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of vergelijkbare markttarieven. Reiskosten hebben voor particulieren een minimum van €0,40 per verreden kilometer. Voor zakelijke opdrachtgevers wordt ten tijden van de opdracht aanvaarding een prijs­afspraak gemaakt op basis van het zakelijke geldende uurtarief.

Artikel 14. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurda­tum, op een door Femme Energique aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd;

Blijft betaling binnen 14 dagen uit dan verkeert de opdracht­gever in betalingsverzuim met ingang van de 19e dag na factuurdatum. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschul­digd van 1 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt;

Indien de opdrachtgever in verzuim verkeert, is Femme Energique gerechtigd incasso maatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met het incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of een restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een mini­mum van 35,00 euro, alles exclusief omzetbelasting. Femme Energique is gerechtigd betaling van een voorschot te vragen tot aan het beloop van 50% van het (overeengekomen dan wel geschatte) honorarium voor de opdracht;

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van beta­ling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Femme Energique en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Femme Energique onmiddellijk opeisbaar zijn;

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Incassokosten

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nako­men van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd: – over de eerste Euro 3.000,00 15% – over het meerdere tot Euro 6.000,00 10% – over het meerdere tot Euro 15.000,00 8% – over het meerdere tot Euro 60.000,00 5% . Indien Femme Energique aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

Indien Femme Energique aansprakelijk is, dan is die aanspra­kelijkheid als volgt begrensd:

De aansprakelijkheid van Femme Energique is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag;

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Femme Energique – of haar ondergeschikten;

Femme Energique is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 17. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden ver­staan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Femme Energique geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Femme Energique niet in staat is haar verplichtingen na te komen;

Femme Energique heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Femme Energique haar verbintenis had moeten nakomen;

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Femme Energique opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Femme Energique niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat;

Indien Femme Energique bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerech­tigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van Femme Energique is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Femme Energique het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Femme Energique en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Wijziging van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Huidige versie mei 2018